доц. Иван Марчевски
 
Чрез тази страница ще намерите информация, свързана с учебния процес по дисциплините, които се преподават от доц. Иван Марчевски:

На ваше разположение са:

  • Обща информация за съдържанието на курса
  • Информация за организацията на учебния процес
  • Учебни материали (скриптове и презентации), помощна литература (pdf формат) и връзки към други сайтове
  • Резултати от текущ контрол и проведени изпити
  • Полезни връзки към други страници.

Общо описание на дисциплините:

Маркетингов мениджмънт

Дисциплината "Маркетингов мениджмънт" е задължителна, специализираща дисциплина за всички студенти (редовно и задочно обучение) от спец. "Маркетинг" в СА "Д. А. Ценов". Изучава се в осми семестър, с хорариум 36 часа лекции и 18 часа упражнения (седмично - 4 часа лекции и 2 часа упражнения) и носи 4 кредита (по изискванията на система за натрупване и трансфер на кредити).

Учебната дисциплина "Маркетингов мениджмънт" запознава студентите с процеса на управление на маркетинговата дейност и пътищата, по които маркетингът може да създава добавена стойност за акционерите. В първата част на курса се представя философията на маркетинга, създаващ стойност за фирмата и се очертават обхвата и акцентите на маркетинговото планиране Втората част е фокусирана върху основните групи решения, които маркетинговите мениджъри вземат при реализацията на програми в четирите направления на маркетингово въздействие - продуктови, ценови, комуникационни и дистрибуционни решения. Третата част на курса покрива въпросите, свръзани с оценка на резултатите от маркетинговата дейност и нейните организационни аспекти.

Съдържанието на курса дава възможност на студентите да обвържат получените в рамките на четиригодишния цикъл на обучение знания за маркетинга в обща система и да използват придобитите уменията за вземана на решения в реални пазарни ситуации

 

Начало

Маркетинг на финансовите услуги

Дисциплината "Маркетинг на финансовите услуги" е задължителна, специализираща дисциплина за студентите от специалност Маркетинг (редовно и задочно обучение). Тя се изучава през 6 семестър, с хорариум 3 часа лекции и 2 часа упражнения и носи 7 кредита (по изискванията на система за натрупвне и трансфер на кредити).

Основната цел на дисциплината „Маркетинг на финансовите услуги” е да запознае студентите със спецификата при използване на маркетинговите инструменти на пазара на финансови услуги с акцент върху банковите и застрахователни услуги. Очертани са особеностите на услугите и в частност на финансовите като обект на продажба. Изведени са основните движещи мотиви при покупката на подобен вид продукти като се прави разграничение между движещите мотиви в поведението на клиентите физически лица и бизнес клиентите.
Особеностите при използването на маркетинговите инструменти са пречупени през призмата на процеса на управление на клиентите, на финансови услуги – привличане, задържане и развитие. Специално внимание е отделено на стратегиите и тактическите ходове, които организациите продаващи финансови услуги, трябва да използват през различните етапи от „жизнения цикъл на клиента” с акцент върху действията насочени към изграждане на потребителска лоялност. В курсът е отделено място на концепцията за оценка на клиентите като са представени част от основните измерители, които могат да бъдат използвани на пазара на финансови услуги.

За подробности натисни тук.

Начало

Диагностика на маркетингови решения

Дисциплината "Диагностика на маркетингови решения" е задължителна, специализираща дисциплина за студентите от специалност Маркетинг (редовно и задочно обучение). Тя се изучава през 8 семестър, с хорариум 36 часа лекции и 18 часа упражнения (седмично - 4 часа лекции и 2 часа упражнения) и носи 6 кредита (по изискванията на система за формиране и трансфер на кредити).

Курсът по "Диагностика на маркетингови решения " има за основна цел да запознае студентите, изучаващи маркетинг, с финансовите измерения на дейностите, насочени към постигане на маркетинговите цели на фирмата. В рамките на учебното съдържание те се запознават с основните концепции за оценка на маркетинговата ефективност, предоставят им се знания, необходими за финансова обосновка на маркетинговите решения и за оценка ефективността на маркетинговите кампании. Получените в рамките на учебната дисциплина знания ще им позволят оптимално да обвързват маркетинговите цели, стратегии и дейности с финансовите измерители за успеха на фирмата.

При формиране на учебното съдържание по дисциплината е акцентирано върху предлагането на инструменти, методи и техники за финансова оценка на маркетинговите решения, по тази причина в учебните материали преобладават инструментите (методи, показатели и др.), за сметка на теоретичните постановки.

За подробности натисни тук.

 

Начало

Маркетингов одит

Учебната дисциплина "Маркетингов одит” е предназначена за студентите от магистърската програма по "Маркетинг" редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Тя се изучава през първия семестър, има хорариум от 105 часа и носи 8 кредита (по изискванията на система за формиране и трансфер на кредити).

Дисциплината "Маркетингов одит" дава знания за инструментариума (методи, техники и показатели) и развива умения за извършване на комплексен анализ и оценка на резултатите от маркетинговата дейност на фирмата. Тя предоставя знания и изгражда умения в две основни области. Първо, разработване и прилагане на модели за комплексна оценка на ефективността на маркетинговите програми и възвръщаемостта на свързаните с тях разходи (Marketing performance) и второ, процедурите за одит на маркетинговата дейност и маркетинговите звена в бизнес-организациите (Marketing audit). Курсът покрива основните области на оценка на маркетинговата дейност – иновации, стойност на фирмените марки и клиенти, пазарни резултати, пазарни позиции, ефективност и ефикасност на маркетинговите програми, възвръщаемост на инвестициите в маркетинг и ефикасност на организацията на маркетинговата дейност.

За подробности натисни тук.

Начало