доц. Иван Марчевски
 

Научните и практико-приложни интереси на доц. Иван Марчевски са в следните основни направления:

Оценка на резултатите от маркетинговата дейност (marketing performance) -сравнително ново направление в маркетинговата теория, което лансира тезата, че на маркетинговия отдел трябва да се гледа като "център на печалба", а не само като източник на разходи. Подобен подход предполага оценка на всеки разход свързан с маркетинговата дейност като основно внимание се отделя на тези маркетингови разходи, които водят до количествено измерими резултати.

Оценка на ефективността на маркетинговите разходи и оценка на възвръщаемостта на маркетинговите програми (marketing ROI). Необходимостта от оценка на маркетинговите програми (разходи) е първата стъпка от процеса на оценка на маркетинговата ефективност. Доц. Марчевски е привърженик на тезата, че всяка фирмена дейност трябва да води до конкретен резултат, от което следва, че на функционалните разходи, вкл. тези за маркетинг, трябва да се гледа като на инвестиране на средства с определена възвръщаемост. Това се отнася и за конкретните маркетингови програми - продуктови иновации, разработване на нови пазари, рекламни кампании, програми за стимулиране на продажбите и т.н. В основата на оценката трябва да стой показателят възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (MROI).

Одит на маркетинговата дейност. Одитът на маркетинговата дейност е специфична част от маркетинговия контрол, която има за цел да предостави на ръководството информация за това, доколко фирмата използва най-подходящите начини за постигане на маркетинговите си цели. Това означава, че основната му задача е да оцени дейностите, а не резултатите от тях. Подобна оценка е необходимо да се прави, защото начините за постигане на маркетинговите цели са различни и не винаги тяхното постигане е индикатор за ефективност и ефикасност. Казано по друг начин одитирането на маркетинговата дейност има за цел не да определени дали са постигнати маркетинговите цели, а дали избраният начин за тяхното постигане е най-ефикасния и рентабилен. Той също така дава информация за това дали конкретна маркетингова дейност трябва да бъде интензифицирана, коригирана или преустановена.

Международен маркетинг. Основно място в изследователските интереси на доц. Марчевски заемат проблемите на международното пазарно сегментира, методологическите проблеми при организиране и провеждане на междукултурни маркетингови проучвания и въпросите свързани с управлението на фирмената експорта дейност.

Начало

Научно-изследователски проекти

"Разработване на методика за оценка на клиентите". Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2006 година.

"Проучване и оценка на системите за измерване и оценка на резултатите от дейността в българските предприятия". Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2005 година.

“Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия”. Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2003 година.

“Използване на компютърни, симулационни модели, за подпомагане на управленските решения”. Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2002 година.

“Проблеми пред внедряването и използването на системи за финансово управление и контрол в българските общини”, Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2002 година.

“Проблеми и перспективи пред използването на активните методи в обучението по пазарно ориентираните дисциплини”. Научно-изследователски проект към Институт за научни изследвания при СА “Д.А.Ценов”, 2001 година.

“Методика за разработване на системи за финансово управление и контрол в общините”, Проект по поръчка на 4 регионални асоциации на българските общини, 2002 година.

“Оценка на състоянието и бариери пред развитието на туристическия обмен между България и арабските страни”, проучване по поръчка на Египетския институт за насърчаване на туризма, 2000 година.

“Оценка на икономическия потенциал на общините от дунавския регион”. Проучване по поръчка от Асоциацията на дунавските общини, финансирано от USAID, 2000 година.

“Оценка на качеството на обучение в българските общини”. По поръчка на USAID, 1999.

“Оценка на степента на развитие на инфраструктурата, подпомагаща интернационализацията на българските фирми”, Международен изследователски проект, финансиран от фондация “Сорос”, 1999-2000 година.

“Internationalization, Inter-firm Linkages and SMEs”. Изследователски проект по програма PHARE-ACE , 1995-1997

Начало

Проекти с практическа насоченост

“Изграждане на междууниверситетска мрежа от центрове за обучение по предприемачество”. Проект по програма ТEMPUS - 1993-95 година.

“Управление на предприятието и мениджмънт на дялови участия”. Проект за повишаване компетентността на средния и висшия управленски екип на холдингови структури в България, финансиран от Дружество “Карл Дуйсберг”, Германия - 1998 - 2000 година.

Проекта за подобряване качеството на университетския мениджмънт- “Improving University Management Quality”. Програма TEMPUS UM_JEP Project 13544 - 1999-2000 година.

Проект за повишаване квалификацията на висшия е среден управленски състав на българските фирми - “Management Training Project”. Проект по програма PHARE - 2000 - 01 година.

Начало

Публикации

Докторска дисертация:

"Комплексно моделиране при финансовото прогнозиране във фирмата", 1999 година - (автореферат PDF)

Монографии:

Марчевски, И. “Международни маркетингови проучвания”, Библиотека “Стопански свят”, Свищов, кн. 60, 2002.

Банчев, П. и колектив, “Еволюция на съвременния маркетинг”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2003, българо-украинско издание.

Студии:

Марчевски, И. "Оценка на клиентите - аспекти и инструменти", Алманах научни изследвания на СА, том 7, Свищов, 2007.

Марчевски, И. “Методологически проблеми при между културните маркетингови проучвания”, Годишник на СА, том XCIX, 2002, стр. 217-277.

Марчевски Ив. “Комплексен модел за прогнозиране във фирмата (концепция и резултати от апробиране), Икономически изследвания, 1999, кн.3, стр. 142-172.

Научни статии:

Марчевски, И., В. Димитрова, "Разпространение на системите за комплексна оценка на резултатите от дейността в българските предприятия", Алманах научни изследвания на СА, том 3, Свищов, 2005.

Marchevski, Iv., V. Bojinova Dr. Iliev “Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises”, Списание „Лидери”, издател: РА „НатРай”, София, 2004.

Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев, "Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските предприятия", Алманах научни изследвания на СА, том 2, Свищов, 2004.

Марчевски, И. “Състояние и проблеми пред внедряването на системи за финансово управление и контрол в българските общини“, Алманах научни изследвания на СА, том 13, 2003.

Янков, Н., И. Марчевски, и Н. Веселинова, “Моделиране развитието на българската бизнесорганизация“, Алманах научни изследвания на СА, том 13, 2003.

Марчевски Ив “Анализ на резултатите от международната дейност на фирмата с портфолио методи”, сп. Народностопански архив, 2002, кн. 3, стр. 10-17.

Марчевски Ив. “Проблеми при международната дейност на българските фирми”, сп. Бизнес управление, 2002, кн.3 , стр. 87-100.

Янков,Н., Т. Горчева, Ив. Марчевски и Д. Илиев “Състояние и перспективи за прилагане на активни методи на обучение по пазарно-ориентираните дисциплини”, Алманах научни изследвания на СА, том 12, 2002.

Марчевски, И. “Оценка на качеството на модели за финансово прогнозиране”, сп. Бизнес управление, кн. 2, Свищов, 1999, стр. 7-28.

Марчевски, И. “Същност и съдържание на финансовото планиране във фирмата при пазарни условия” сп. Бизнес управление, кн.3, Свищов, 1998, стр.6 -18.

Марчевски, И. “Методологически проблеми на изчисляването и използването на борсовите индикатори при измерване състоянието на фондовия пазар” сп. Народностопански архив, 1995, кн. 2. стр. 10-22.

Марчевски, И. “Възможности за приложение на система за ранно предупреждение при управление на предприятието в условия на криза” сп. Бизнес управление, 1992, кн. 2., стр. 32-40.

Начало

Доклади:

Marchevski, Iv., V. Bojinova Dr. Iliev, Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises, International scientific conference “Strategies and challenges in the process of accession to the European Union”, 10-12 October 2003, Svishtov.

Марчевски, И., В. Божинова, Др. Илиев “Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия”, Юбилейна международна научна конференция “Съвременни предизвикателства пред търговията”, ИУ Варна, 13-14 ноември 2003г., Варна.

Damyanov, At., Iv. Marchevski, D. Iliev “Business Support Services for SME’s in Bulgaria – Current Situation and their Potential as a Tool for Overcoming the Barriers for Internationalization”, II ASECU Conference – “Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union”, Beograd, November 2003, pp. 321-335.

Марчевски, И. и др. “Приложение на активните методи за обучение по пазарно ориентираните дисциплини (сравнителен анализ)”, Юбилейна международна конференция “Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век”, Свищов, 2001, стр.166-172.

Марчевски, И. “Възможности за приложение на симулационни модели за финансово планиране при управлението на фирмата в условията на динамична пазарна среда” Научен семинар на КМПНР, 1996 .

Марчевски, И. и Г. Иванов “Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата”. Научна конференция “Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство - ефективност и рационалност”, Свищов, 1995, стр. 81-89.

Марчевски, И. “Възможности за използване на статистически методи при прогнозиране на цените в борсовата търговия”, Научен семинар на КМПНР, 1994, стр.35–37.

Марчевски, И. “Жизнения цикъл на организациите и кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1993, стр.56-57.

Марчевски, И. “Система за ранно предупреждение при кризисния мениджмънт”, Научен семинар на КМПНР, 1992, стр.28-29.

Начало

Учебници и учебни помагала:

Марчевски, И., Г. Иванов "Одит на проекти" - учебно пособие за дистанционно обучение, Академично издателство "Ценов", Свищов, 2007 г.

Дамянов, Ат., И. Марчевски "Оценка на международната дейност" - учебно пособие за дистанционно обучение, Академично издателство "Ценов", Свищов, 2007 г.

Марчевски, И. "Маркетингов одит" - учебно пособие за дистанционно обучение, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004 г.

Марчевски, И. "Маркетингов одит" - свитък с учебни материали за самоподготовка, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004 г.

Дамянов, Ат., И. Марчевски, Д. Илиев “Международен бизнес”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: тема 6, стр. 207-239, тема 9, стр. 303-353, тема 10, стр. 353-383.

Дамянов, Ат., И. Марчевски, Д. Илиев “Международен бизнес – ръководство за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: теми VІ, стр. 25-30, тема ІХ и Х, стр. 38-53.

Дамянов, Ат., И. Марчевски, Д. Илиев “Международен бизнес – свитък с учебни материали за самоподготовка”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2002 г.: задачи 1 и 2.

Дамянов, Ат., К. Тодоров, И. Марчевски “Експортен маркетингов мениджмънт”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2000 г.: части ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, стр. 203-319 и част ХVІІІ, стр. 371-389.

Дамянов, Ат., И. Марчевски “Експортен маркетингов мениджмънт – ръководство за дистанционно обучение”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2001 г: тема – V, стр. 25-29, теми ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, стр. 52-77 и тема ХVІІІ, стр. 84-90.

Дамянов, Ат., И. Марчевски “Експортен маркетингов мениджмънт – свитък с учебни материали за самоподготовка”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2001 г.: задачи 2, 3 и 4, стр. 13-23.

Marchevski, Iv. “Kabo” – case. In: F. Brasinghton, F., S Pettit. Principles of Marketing, London, Pitman Publishing, 1997, p. 83.

Дамянов, Ат., И. Марчевски “Международен маркетинг”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 1993 г.: параграф 1 от част 5, стр. 86-87, параграф 3 от част 5, стр. 90-102, част 6, стр. 103-131, част 7, стр. 131-153 и част 9, стр. 179-193.

Начало

Разработки с практико-приложен характер

Марчевски, И. и др. “Методико-приложно ръководство за изграждане на системи за финансово управление и контрол в общините”, Свищов, 2002.

Марчевски, И. и др. “Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион”, Свищов, 2001 г., част 2, стр. 30-61.

Марчевски, И и др. “Анализ и прогнозиране на бюджетните приходи”, Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от общинската администрация в Република България, СУ “Св. Климент Охридски”, TEMPUS IB_JEP 14 347, София, 2001, стр. 73-83.

Марчевски, И. и др. “Търговски тайни – най-често задаваните въпроси, свързани с експорта”, съвместно издание с International trade center (КОНТ/СТО – Женева) и русенка индустриално-търговска камара, Русе, 2001, част 2 , в. 36, 37, 39, 40, 40, 43, 44 и 45.

Начало