доц. Иван Марчевски
 

Иван Марчевски е редовен преподавател в катедра "Маркетинг" на Стопанска Академия "Д.А.Ценов" гр. Свищов от 1991 година. През 2000 година успешно защитава докторат по проблемите на комплексното моделиране при разработване на финансови прогнози във фирмата, а от 2003 година е доцент по маркетинг към едноименната катедра.

Доц. д-р Ив. Марчевски преподава дисциплините "Основни на маркетинга"", "Маркетингов мениджмънт", "Маркетинг на финансовите услуги", Диагностика на маркетинговите решения" и "Маркетингов одит", които се четат пред студенти от бакалавърската и магистърската степен на обучение в СА.

Научните интереси на доц. Марчевски, са в областта на оценка, на резултатите от маркетинговата дейност (marketing performance), оценка на ефективността, на маркетинговите разходи (marketing ROI), маркетинговия одит, оценка на маркетинговите нематериални активи (марки и клиенти) и международния маркетинг. Той има над 40 публикации (монографии, студии, научни статии и учебници) в реномирани български издания и в чужбина. Участник е в повече от 10 научно-изследователски проекта и над 10 проекта с практико-приложна насоченост.

Доц. Ив. Марчевски има богат опит в работата като консултант на предприятия, организации от публичния сектор и нестопански организации от различни браншове. Той е консултирал повече от 50 организации и фирми, сред които БНТ, БНР, ДА "Държавен резерв и военновременни запаси", Електростарта - Вършещ, Инвестланд Русе, ЕЛМА - Троян, Фармация - Дупница, Антибиотик - Разград, ТЕРЕМ - Пловдив, Патентно ведомство на Република България, Община Пловдив, Община Варна, Община Търговище и др.

Доц. Ив. Марчевски се занимава активно с бизнес тренинг. Той е лицензиран преподавател (master of business training) за организиране на краткосрочни тренинг семинари и има проведени над 100 семинара по разнообразни теми - мениджмънт, маркетинг, финансово управление, системи за подпомагане на управленски решения. Участвал е и в програми и семинари за подготовка на преподаватели по бизнес тренинг.

Ръководен от максимата, че живота не е само работа, доц. Иван Марчевски развива активна туристическа дейност. Той е председател на студентското туристическо дружество към СА. Участник е в редица престижни национални и международни туристически прояви.