доц. Иван Марчевски
 

Учебната дисциплина “Маркетингов одит” е предназначена за студентите от магистърската програма по "Маркетинг" редовна и дистанционна форма на обучение. Тя се изучава през първия семестър, има хорариум от 56 часа и носи 6 кредита по изискванията на система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

Дисциплината "Маркетингов одит" дава знания за инструментариума (методи, техники и показатели) и развива умения за извършване на комплексен анализ и оценка на резултатите от маркетинговата дейност на фирмата. Тя предоставя знания и изгражда умения в две основни области. Първо, разработване и прилагане на модели за комплексна оценка на ефективността на маркетинговите програми и възвръщаемостта на свързаните с тях разходи (marketing performance) и второ, процедурите за одит на маркетинговата дейност и маркетинговите звена в бизнес-организациите (marketing audit). Курсът покрива основните области на оценка на маркетинговата дейност – иновации, стойност на фирмените марки и клиенти, пазарни резултати, пазарни позиции, ефикасност и ефективност на маркетинговите програми, възвръщаемост на инвестициите в маркетинг и ефикасност на организацията на маркетинговата дейност.

Курсът представлява микс от концептуални постановки и софтуерни решения базирани на специализирани макроси, разработени с помощта на MS Excel.

От обучаемите се очаква над средното ниво умения за използване на информационните технологии и в частност универсален софтуер от тип електронна таблица, както и способности да анализират маркетинговата информация и да генерират идеи и концепции.

Програма за провеждане на учебния процес

За студенти редовно обучение

теми дата, час, аудитория
 "Обща характеристика на маркетинговия контрол и одит"

15.11, 14.15 - 17.30, ауд. 7

 "Анализ и оценка на резултатите от маркетинговата  дейност"

22.11, 14.15 - 17.30, ауд. 7

"Анализ на маркетинговите разходи"
29.11, 14.15 - 17.30, ауд. 7
 "Оценка на маркетинговата ефективност"
06.12, 14.15 - 17.30, ауд. 7
 "Възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (MROI)"
06.12, 14.15 - 17.30, ауд. 7
"Оценка на резултатите от продуктовите иновации"
13.12, 14.15 - 17.30, ауд. 7
 "Оценка стойността на марката"
13.12, 14.15 - 17.30, ауд. 7
"Оценка на клиентите"
20.12, 14.15 - 17.30, ауд. 7
 "Одит на маркетинговата дейност"
30.01, 14.15 - 17.30, ауд. 7
Семестриален изпит

07.02.2019 г. (четвъртък), 14.15, ауд. №7

 

Начало

За студентите дистанционна форма

Графикът се определя съобразно правилника за организация на учебния процес в дистанционната форма на обучение ЦДО. За целите на учебния процес се използва платформата moodle

Технология на оценяване

Оценката по дисциплината се формира от две части - задания и курсови проекти и резултат от семестриалния изпит. Курсовите проекти и заданията формират 60 % от оценката, а изпитът останалите 60 %. Изпитът е под формата на индивидулна перзентация върху една от курсовите работи и носи максимум 100 точки. Студентите по дисциплината се оценяват по шестобална скала с еквивалент по системата ECTS. За да получи предвидените по учебен план кредити за дисциплинта, студентът трябва да набере мимимум 51 претеглени точки (от курсови проекти и задания и от заключителната презентация) - еквивалент на оценка среден 3 (Е).

Начало

Учебни материали

Тема 1 "Обща характеристика на маркетинговия контрол и одит"
Презентация (PDF формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
How to Measure Your Marketing (PDF формат)
Metrics Revolution (PDF формат)
Interview with Sergio Zyman (PDF формат)
Marketing Performance Measures (PDF формат)

Тема 2 "Анализ и оценка на резултатите от маркетинговата дейност"
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
Работни примери към тема 2 (Word формат)
Помощен файл към тема 2 (Excel формат)
Market Share and ROI (PDF формат)

Тема 3 "Анализ на маркетинговите разходи"
Презентация (ppt формат)
Работен пример към темата (Word формат)
Основен текст към темата (PDF формат)

Тема 4 "Оценка на маркетинговата ефективност"
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
Работни примери към темата (Word формат)
Measuring Marketing Effectivenes (PDF формат)
Media Effectivenes (PDF формат)
Marketers Guide to E-metrics (PDF формат)
Sales Force Metrics (PDF формат)
Key Performance Indicators for Marketing (PDF формат)

Тема 5 "Оценка на стойността на марката
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
In Search of Reliable Mesure of Brand Equity (PDF формат)
Three Approaches to Brand Valuation (PDF формат)
The Interbrand Approach to Valuation (PDF формат)
Brand Assesment (PDF формат)

Тема 6 "Оценка на резултатите от продуктовите иновации"
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
NPD Success Maesurement (PDF формат)
NPD Metrics (PDF формат)

Тема 7 "Оценка на клиентите"
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
Customer Metrics (PDF формат)
What are Your Customers Worth (PDF формат)

Тема 8 "Възвръщаемост на инвестициите в маркетинг (MROI) "
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
Работни примери по темата (Word формат)
Помощен файл към темата (Excel формат)
Вьход за рамки ROMI (PDF формат)
The Challenge of ROI Marketing (PDF формат)
Marketing ROI Calculation (PDF формат)

Тема 9 "Одит на маркетинговата дейност"
Презентация (ppt формат)
Основен текст към темата (PDF формат)
Copernicus Approach to Marketing Audit (PDF формат)
The Internal Audit Process (PDF формат)

Допълнителна литература:
1. Младенова, Г. Маркетингови анализи. Тракия, София, 2000 г.
2. Котлър, Ф. Управление на маркетинга. т.2 , София, 2001 г.
3. Ambler, T., Marketing and the Botom Line. 2nd.ed., FT Prentice Hall, 2003.
4. Best, R., Market-Based Management. 4nd.ed., FT Prentice Hall, 2005.
5. Lenskold, J., Marketing ROI. FT Prentice Hill, 2003.
6. Gupta, S., D. Lehmann, Managing Customers as Investments. Pearson Education,
    Wharton School Pulishing, 2005.
7. Parmerlee D., Auditing Markets, Products and Marketing Plans, American Marketing
    Association, NTC Business Books, 2000.
8. Wilson A., The Marketing Audit Handbook, Kogan Page, 2002.

Начало

Курсови задания

Курсовите задания формират 60 % от общата оценка по дисциплината. Курсовите задания се предават в електронен вид поне седем дни преди датата на изпита.

Студенти, които не предадат в срок курсовите си задания, получават семестриална оценка слаб 2 (FX). За да получи право за явяване на поправителна сесия студентът трябва да е предал всички курсови задания поне три дни преди датата на съответната изпитна сесия.

Задание 1: "Оценка на пазарните резултати".

Задание 2: "Оценка на пазарните позиции".

Задание 3: "Оценка на общата маркетингова ефективност".

Задание 4: "Оценка ефективността на рекламните кампании".

Задание 5: "Финансова оценка на маркетинговите кампании".

Задание 6: "Оценка на клиентите".

Задание 7:"Възвръщаемост на маркетинговите разходи-MROI".

Начало

Резултати от изпити

Начало